początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:

1) przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo

2) zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać:

1) rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania,

2) datę jej wykonania,

3) podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności którego nastąpiło ich zniszczenie.";

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji - numer licencji:

a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,";

3) w art. 25a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z rejestru.";

4) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.";

5) w art. 29:

a) w ust. 1:

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,",

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej "egzaminem", przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji.",

c) uchyla się ust. 3;

6) art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1. Komendant Główny Policji przeprowadza egzamin nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Informację o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji oraz na stronach podmiotowych komend wojewódzkich Policji, 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

3. W celu przeprowadzenia egzaminu Komendant Główny Policji powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", składającą się z 6 osób wyróżniających się wiedzą z zakresu problematyki objętej egzaminem.

4. W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2) Komendanta Głównego Policji,

3) Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

4) Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie,

5) środowiska naukowego reprezentującego jedną z dziedzin, o których mowa w art. 33, wyznaczony przez władze uczelni lub innych ośrodków naukowych,

6) organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany z listy reprezentantów sporządzonej przez te organizacje.";

7) po art. 30 dodaje się art. 30a-30c w brzmieniu:

"Art. 30a. W celu przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin Komendant Główny Policji powołuje przed planowanym egzaminem zespół, w skład którego wchodzi 3 przedstawicieli szkół Policji posiadających wiedzę z zakresu problematyki objętej egzaminem, zwany dalej "zespołem".

Art. 30b. Komendant Główny Policji zapewnia obsługę biurową komisji oraz zespołu.

Art. 30c. 1 Członkom komisji oraz członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Wysokość wynagrodzenia członka komisji za każdy egzamin nie może przekraczać 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu za opracowany zestaw pytań i zadań praktycznych na każdy egzamin nie może przekraczać 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";

8) art. 31-33 otrzymują brzmienie:

"Art. 31. 1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa do Komendanta Głównego Policji pisemny wniosek najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po upływie wyznaczonego terminu lub nie została wniesiona opłata, o której mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 32. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podmiot uprawniony do pobierania opłaty, tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 31 ust. 2, oraz przypadki jej zwrotu, a także wysokość wynagrodzenia członków komisji i członków zespołu, mając na uwadze funkcje pełnione przez członków komisji i czas trwania egzaminu oraz nakład pracy związany z przygotowaniem pytań i zadań przez członków zespołu. Rozporządzenie może różnicować przypadki zwrotu opłaty w zależności od tego, czy przyczyna zwrotu leży po stronie osoby ubiegającej się o przystąpienie do egzaminu, czy jest od niej niezależna, dopuszczać możliwość obniżenia wysokości zwracanej kwoty w sytuacji, jeżeli odstąpienie od egzaminu nastąpiło w dniu egzaminu oraz umożliwiać potrącanie części zwracanej opłaty w związku z kosztami poniesionymi przez organizatora egzaminu.

Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustrojowych, organizacji i funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.";

9) po art. 33 dodaje się art. 33a-33c w brzmieniu:

"Art. 33a. 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej oraz jest przeprowadzany w języku polskim.

2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

Art. 33b. Zakończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione przez przewodniczącego komisji.

Art. 33c. Osoba, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w terminie objętym wnioskiem, o którym mowa w art. 31 ust. 1, może przystąpić do egzaminu w kolejnym wyznaczonym przez Komendanta Głównego Policji terminie egzaminu, bez konieczności złożenia ponownego wniosku.";

10) art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres tematów egzaminacyjnych,

2) tryb wyznaczania członków komisji i członków zespołu,

3) tryb i sposób pracy komisji,

4) tryb pracy zespołu oraz sposób opracowania i przekazania Komendantowi Głównemu Policji pytań i zadań praktycznych na egzamin,

5) szczegółową organizację egzaminu, w tym sposób oceniania i czas trwania egzaminu,

6) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminu,

7) wzory dokumentów egzaminacyjnych

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego, terminowego i efektywnego przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin oraz przeprowadzenie egzaminu z zachowaniem bezstronności pracy komisji.";

11) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1.";

12) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki badań odzwierciedlały stan zdrowia psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do rodzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych badań.";

13) art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.".
art. 2
Postępowania w sprawie cofnięcia licencji w związku z utratą przez detektywa zdolności fizycznej do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją administracyjną, umarza się.
art. 3
1. Nie przeprowadza się egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji, którego termin rozpoczęcia wyznaczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na dzień jej wejścia w życie albo dzień późniejszy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uiszczoną opłatę za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji zwraca się w pełnej wysokości, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Pierwszy egzamin na licencję detektywa na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzony zostanie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Jeżeli nie przeprowadzono egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji, wniosek o wydanie licencji złożony przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za wniosek w sprawie przystąpienia do egzaminu na licencję detektywa, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu na licencję detektywa jest obowiązana przedłożyć Komendantowi Głównemu Policji, najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu, dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu