poprzednie przepisy

art. 4
Do wypłaty premii technologicznych lub ich części pozostałych do wypłaty, przyznanych na podstawie umów o wypłatę premii technologicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz kwot wynikających z ponownego obliczenia, o którym mowa w art. 3, mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że wypłata następuje jednorazowo.
art. 5
Do wniosków o udzielenie kredytu technologicznego i wniosków o przyznanie premii technologicznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu