poprzednie przepisy

art. 3
1. Kwoty premii technologicznych przyznanych na podstawie umów o wypłatę premii technologicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają ponownemu obliczeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z uwzględnieniem wydatków określonych w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że na potrzeby tego obliczenia uwzględnia się dodatkowo takie wydatki, które zostały sfinansowane przez przedsiębiorcę z udziału własnego.

2. Ponownego obliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 4
Do wypłaty premii technologicznych lub ich części pozostałych do wypłaty, przyznanych na podstawie umów o wypłatę premii technologicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz kwot wynikających z ponownego obliczenia, o którym mowa w art. 3, mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że wypłata następuje jednorazowo.
art. 5
Do wniosków o udzielenie kredytu technologicznego i wniosków o przyznanie premii technologicznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu