poprzednie przepisy

art. 43
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza kontrole organizacji producentów, związków organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 104/2000.

2. Kontrole organizacji producentów, związków organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych są przeprowadzane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz miejsce i zakres kontroli.

4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

5. Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:

1) wejścia do siedziby organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej oraz innych miejsc wykonywania przez nie działalności lub na statek rybacki członka danej organizacji;

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii;

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli;

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, a w przypadku odmowy podpisania tego protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, protokół podpisuje tylko osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, zamieszczając informację o odmowie podpisania protokołu.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 104/2000, tryb jej przeprowadzenia oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rodzaj działalności wykonywanej przez organizację producentów, związek organizacji producentów lub organizację międzybranżową oraz sposób prowadzenia produkcji, poprawę jakości produktów rybnych i ich wprowadzania do obrotu, a także zapewnienie sprawności oraz skuteczności kontroli.
art. 44
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przepisy przyjęte przez organizację producentów, które będą miały zastosowanie do tej organizacji oraz do producentów niebędących członkami danej organizacji producentów, a także okres ich stosowania - zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000, lub

2) przepisy przyjęte przez organizację międzybranżową, które będą miały zastosowanie do tej organizacji oraz do przedsiębiorców niebędących członkami danej organizacji międzybranżowej, a także okres ich stosowania - zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000

- biorąc pod uwagę wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz prawidłowość funkcjonowania rynku, w tym zasady wolnego handlu.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić wysokość opłat, o których mowa w art. 7 ust. 8 lub art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000, ponoszonych przez producentów niebędących członkami organizacji producentów lub przedsiębiorców niebędących członkami organizacji międzybranżowej, mając na uwadze równomierne rozłożenie kosztów administracyjnych ponoszonych w wyniku stosowania przepisów, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.
art. 45
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i wysokość przyznawania rekompensat finansowych producentom niebędącym członkami organizacji producentów w związku ze stosowaniem przez nich przepisów, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1, mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku, w tym ustalone ceny wycofania i ceny sprzedaży oraz ilości produktów rybnych, które nie zostały wprowadzone na rynek lub zostały wycofane z rynku, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 rozporządzenia nr 104/2000.

Rozdział 7

Pomoc finansowa na rynku rybnym

art. 46
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", jest właściwy w sprawach przyznawania organizacji producentów pomocy finansowej z tytułu:

1) przygotowania programu operacyjnego, który został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

2) zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym, obejmującej:

a) rekompensatę finansową za wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 21 rozporządzenia nr 104/2000,

b) pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 104/2000,

c) zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000,

d) zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000,

e) pomoc finansową na prywatne składowanie produktów rybnych, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 104/2000.

1a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy w sprawach przyznawania organizacjom producentów zaliczek, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na siedzibę organizacji producentów.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania:

1) pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, w terminie do dnia 30 kwietnia roku, na który został opracowany program operacyjny;

2) pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej przyznanie.

3a. W decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozstrzyga się również o przyznaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1a.

4. Agencja dokonuje wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, ze środków otrzymanych w trybie wynikającym z przepisów regulujących uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.


następne przepisy