poprzednie przepisy

art. 40
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie uznania organizacji międzybranżowej w terminie określonym w art. 13 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania organizacji międzybranżowej, w przypadkach gdy:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 lub w art. 1 rozporządzenia nr 1813/2001;

2) uznaniu tej organizacji sprzeciwiła się Komisja Europejska.
art. 41
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji międzybranżowej w przypadkach określonych w art. 13 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 104/2000.

2. Cofnięcie uznania następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, obejmującego:

1) poinformowanie organizacji międzybranżowej o możliwości cofnięcia jej uznania z podaniem przyczyn tego cofnięcia oraz

2) wyznaczenie terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 30 dni.

3. Organizację międzybranżową wykreśla się z rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.
art. 42
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przesyła Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 104/2000, i sprawozdanie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1813/2001.
art. 43
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza kontrole organizacji producentów, związków organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 104/2000.

2. Kontrole organizacji producentów, związków organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych są przeprowadzane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz miejsce i zakres kontroli.

4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

5. Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:

1) wejścia do siedziby organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej oraz innych miejsc wykonywania przez nie działalności lub na statek rybacki członka danej organizacji;

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii;

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli;

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, a w przypadku odmowy podpisania tego protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, protokół podpisuje tylko osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, zamieszczając informację o odmowie podpisania protokołu.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 104/2000, tryb jej przeprowadzenia oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rodzaj działalności wykonywanej przez organizację producentów, związek organizacji producentów lub organizację międzybranżową oraz sposób prowadzenia produkcji, poprawę jakości produktów rybnych i ich wprowadzania do obrotu, a także zapewnienie sprawności oraz skuteczności kontroli.
art. 44
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przepisy przyjęte przez organizację producentów, które będą miały zastosowanie do tej organizacji oraz do producentów niebędących członkami danej organizacji producentów, a także okres ich stosowania - zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000, lub

2) przepisy przyjęte przez organizację międzybranżową, które będą miały zastosowanie do tej organizacji oraz do przedsiębiorców niebędących członkami danej organizacji międzybranżowej, a także okres ich stosowania - zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000

- biorąc pod uwagę wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz prawidłowość funkcjonowania rynku, w tym zasady wolnego handlu.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić wysokość opłat, o których mowa w art. 7 ust. 8 lub art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000, ponoszonych przez producentów niebędących członkami organizacji producentów lub przedsiębiorców niebędących członkami organizacji międzybranżowej, mając na uwadze równomierne rozłożenie kosztów administracyjnych ponoszonych w wyniku stosowania przepisów, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.

następne przepisy