poprzednie przepisy

art. 34
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b oraz ust. 5 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Organizację producentów wykreśla się z rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, z dniem, z którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.

3. Organizacja producentów może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.
art. 35
Organizacja producentów wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, która prowadzi centrum pierwszej sprzedaży, jest obowiązana do wprowadzania danych o pierwszej sprzedaży produktów rybnych dokonywanej w tym centrum do systemu informatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
art. 36
1. Wniosek o uznanie składany przez związek organizacji producentów zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

4) wskazanie obszaru połowów, poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych albo określenie produkowanych gatunków organizmów wodnych i stosowanych metod produkcji przez organizacje producentów będące członkami związku organizacji producentów.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania związku organizacji producentów;

3) listę organizacji producentów będących członkami związku organizacji producentów, zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymaganych do uznania, określonych w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000 i art. 2 rozporządzenia nr 2318/2001.

art. 37
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie uznania związku organizacji producentów w terminie określonym w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania związku organizacji producentów, jeżeli związek ten nie spełnia warunków wymaganych do uznania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000 i art. 2 rozporządzenia nr 2318/2001.
art. 38
Do cofania uznania związku organizacji producentów stosuje się odpowiednio przepis art. 34.

następne przepisy