poprzednie przepisy

art. 33
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach zatwierdzania planu poprawy jakości i udzielania organizacji producentów szczególnego uznania, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Przed zatwierdzeniem planu poprawy jakości minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje sprawdzenia jego kompletności i zgodności ze Wspólną Polityką Rybacką oraz przesyła go Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1924/2000 z dnia 11 września 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do udzielania szczególnego uznania organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa w celu poprawy jakości ich produktów (Dz. Urz. WE L 230 z 12.09.2000, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 326), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1924/2000".

3. W przypadku wystąpienia przez Komisję Europejską o dokonanie zmiany planu poprawy jakości, minister właściwy do spraw rybołówstwa wzywa organizację producentów, w formie pisemnej, do zmiany tego planu zgodnie z wystąpieniem Komisji Europejskiej, w terminie określonym w wezwaniu.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, zatwierdza plan poprawy jakości i udziela organizacji producentów szczególnego uznania, jeżeli plan poprawy jakości:

1) zawiera informacje określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000 oraz w art. 2 rozporządzenia nr 1924/2000;

2) nie został odrzucony przez Komisję Europejską zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 104/2000.

5. W przypadku odrzucenia planu poprawy jakości przez Komisję Europejską, minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia tego planu i udzielenia organizacji producentów szczególnego uznania.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia planu poprawy jakości i udzielenia organizacji producentów szczególnego uznania w terminie ustalonym zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 104/2000.
art. 34
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b oraz ust. 5 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Organizację producentów wykreśla się z rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, z dniem, z którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.

3. Organizacja producentów może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.
art. 35
Organizacja producentów wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, która prowadzi centrum pierwszej sprzedaży, jest obowiązana do wprowadzania danych o pierwszej sprzedaży produktów rybnych dokonywanej w tym centrum do systemu informatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
art. 36
1. Wniosek o uznanie składany przez związek organizacji producentów zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

4) wskazanie obszaru połowów, poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych albo określenie produkowanych gatunków organizmów wodnych i stosowanych metod produkcji przez organizacje producentów będące członkami związku organizacji producentów.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania związku organizacji producentów;

3) listę organizacji producentów będących członkami związku organizacji producentów, zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymaganych do uznania, określonych w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000 i art. 2 rozporządzenia nr 2318/2001.

art. 37
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie uznania związku organizacji producentów w terminie określonym w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania związku organizacji producentów, jeżeli związek ten nie spełnia warunków wymaganych do uznania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000 i art. 2 rozporządzenia nr 2318/2001.

następne przepisy