poprzednie przepisy


Rozdział 2

Zasady opracowywania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych i finansowania rezerw strategicznych

art. 8
1. Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw Strategicznych, zwany dalej "Programem".

2. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw gospodarki we współpracy z:

1) Ministrem Obrony Narodowej;

2) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

3) ministrem właściwym do spraw rolnictwa;

4) ministrem właściwym do spraw rynków rolnych;

5) Ministrem Sprawiedliwości;

6) ministrem właściwym do spraw transportu;

7) ministrem właściwym do spraw zdrowia;

8) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) innymi organami administracji rządowej realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym sprawującymi, na mocy innych ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań wykonywanych przez przedsiębiorców.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, przygotowując projekt Programu uwzględnia:

1) możliwość wystąpienia lub zaistnienie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej;

2) sytuację gospodarczą i społeczną państwa;

3) stan i perspektywy koniunktury na świecie;

4) asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3;

5) zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie przez niego określonym, w zakresie swojej właściwości:

1) analizy i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń, wykonywane w ramach opracowywania planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem sposobów i środków reagowania na te zagrożenia, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

2) wykazy potrzeb wynikających z analizy ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw strategicznych w danym asortymencie i ilości, w podziale na poszczególne lata, wraz ze wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania;

3) informacje o zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i rekomendacjach organizacji międzynarodowych w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw strategicznych.
art. 9
1. Projekt Programu zawiera w szczególności:

1) analizę ryzyka i niepewności wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej oraz wynikające z tej analizy wnioski dotyczące tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw strategicznych;

2) ocenę sytuacji gospodarczej i społecznej państwa;

3) ocenę perspektyw koniunktury na świecie;

4) dane dotyczące asortymentów rezerw strategicznych i ich ilości, jakie należy utworzyć w poszczególnych latach, ze wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania;

5) przewidywane koszty tworzenia, przechowywania i likwidacji rezerw strategicznych w poszczególnych latach;

6) przewidywane koszty funkcjonowania Agencji, w podziale na poszczególne lata;

7) informację o zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i rekomendacjach organizacji międzynarodowych w zakresie objętym Programem;

8) zalecenia wynikające z realizacji obowiązującego Programu, dotyczące odtworzenia rezerw strategicznych wykorzystanych lub zużytych oraz likwidacji określonych asortymentów rezerw strategicznych.

2. Do projektu Programu należy załączyć informację o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Program opracowuje się na okres 5 lat. Minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje prace nad projektem Programu na kolejny okres nie później niż na 12 miesięcy przed upływem okresu objętego poprzednim Programem.

4. Program może być corocznie aktualizowany w przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3. Do aktualizacji Programu stosuje się przepisy art. 8 ust. 2-4.
art. 10
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożony nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, w drodze uchwały, przyjmuje Program lub jego aktualizację w terminie do dnia 31 maja danego roku.

2. Przyjęty przez Radę Ministrów Program minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie przekazuje organom, o których mowa w art. 8 ust. 2.
art. 11
1. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych".

2. Program jest finansowany z budżetu państwa w postaci:

1) dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:

a) zakupu asortymentu w celu utworzenia rezerw strategicznych,

b) przechowywania rezerw strategicznych, w tym ich magazynowania, wymiany, zamiany i konserwacji,

c) związanych ze sprzedażą zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatnym przekazaniem zlikwidowanych i niesprzedanych rezerw strategicznych,

d) poddania odzyskowi lub unieszkodliwienia zlikwidowanych rezerw strategicznych będących odpadami,

e) inwestycji Agencji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych,

f) wykonywania umowy, o której mowa w art. 17;

2) dotacji podmiotowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej Agencji, realizującej zadania państwa w zakresie określonym w ustawie i ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.8)), zwanej dalej "ustawą o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych".

następne przepisy