poprzednie przepisy

art. 41
1. Na wniosek dłużnika należności i wierzytelności pieniężne Agencji, o których mowa w art. 40 ust. 1:

1) mogą być umarzane w części,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części tych należności i wierzytelności,

3) mogą zostać rozłożone na raty płatności całości lub części tych należności i wierzytelności

- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

2) kwotę należności lub wierzytelności, z wyodrębnieniem odsetek;

3) podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie części zadłużenia, odroczenia lub rozłożenia na raty jego spłaty;

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano należność lub wierzytelność Agencji, odraczano lub rozkładano na raty ich spłatę;

6) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;

7) wskazanie źródeł finansowania spłaty zadłużenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 7.

4. Organ, o którym mowa w art. 42 ust. 1, prowadzący postępowanie w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłat należności lub wierzytelności Agencji, może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia informacji, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.
art. 42
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności i wierzytelności Agencji, o których mowa w art. 40, są uprawnieni:

1) Prezes Agencji - w odniesieniu do należności i wierzytelności, których wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40.000 zł;

2) minister właściwy do spraw gospodarki - w pozostałych przypadkach.

2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłużnikiem, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, określa się w szczególności:

1) warunki spłaty pozostałej części należności i wierzytelności - w przypadku umorzenia ich w części;

2) warunki i terminy spłaty należności i wierzytelności - w przypadku odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia płatności na raty.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3-5, umorzenie należności i wierzytelności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

5. Przepisy ust. 1-4 oraz art. 40 i art. 41 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności i wierzytelności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
art. 43
Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 27 pkt 1-4, w przypadku utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia.

Rozdział 8

Kontrola podmiotów przechowujących rezerwy strategiczne

art. 44
1. Prezes Agencji przeprowadza kontrolę podmiotów, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1, oddano na przechowanie rezerwy strategiczne, oraz podmiotów, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 17.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:

1) zgodności stanu faktycznego przechowywanych rezerw strategicznych z postanowieniami umowy przechowania oraz ze stanem ewidencyjnym Agencji, pod względem ilości i jakości przechowywanego asortymentu rezerw strategicznych;

2) wykonywania postanowień umów, o których mowa w ust. 1, w tym zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania rezerw strategicznych;

3) przestrzegania wymagań dotyczących ochrony magazynów, w których są przechowywane rezerwy strategiczne;

4) prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji dotyczącej przechowywanych rezerw strategicznych;

5) wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie wyniku przeprowadzonej kontroli.

następne przepisy