poprzednie przepisy


Rozdział 6

Zadania i organizacja Agencji Rezerw Materiałowych

art. 26
1. Tworzy się Agencję Rezerw Materiałowych.

2. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

3. Agencja realizuje zadania państwa w zakresie określonym w ustawie oraz w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych.

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
art. 27
Do zadań Agencji należy:

1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych;

2) wykonywanie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach 3-5, przez:

a) zakupy określonych ilości asortymentu rezerw strategicznych,

b) organizowanie wydawania udostępnionych rezerw strategicznych,

c) zapewnienie przetworzenia rezerw strategicznych utrzymywanych w postaci surowców i półproduktów, przed ich wydaniem,

d) sprzedaż zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatne przekazanie niesprzedanych rezerw strategicznych jednostkom, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1,

e) poddanie zlikwidowanych rezerw odzyskowi lub przekazanie ich do unieszkodliwienia, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

f) zawieranie i wykonywanie umów, o których mowa w art. 17;

3) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych;

4) zakup i utrzymywanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy;

5) przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania;

6) opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu, w terminach do dnia 30 września każdego roku za I półrocze i do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni;

7) sporządzanie planów, informacji, procedur i sprawozdań oraz innych dokumentów w zakresie określonym w ustawie lub w innych ustawach;

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub w Programie.
art. 28
1. Agencja działa na podstawie ustaw oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa w szczególności organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres jej działania oraz zasady udzielania pełnomocnictw.

3. Zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych Agencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Agencji.
art. 29
1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Prezes Agencji działa przy pomocy zastępców.

5. Zastępców Prezesa Agencji, w liczbie nie większej niż dwóch, powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje zastępców Prezesa Agencji, na jego wniosek.

następne przepisy