poprzednie przepisy

art. 17
1. W przypadkach, o których mowa w art. 6, Agencja może utrzymywać rezerwy strategiczne stanowiące własność przedsiębiorców lub innych podmiotów, na podstawie odpłatnej umowy.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust. 2 pkt 1, 3-5 i 7-10. Umowa określa ponadto:

1) wysokość wynagrodzenia za utrzymywanie rezerw z możliwością ich zakupu lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa;

2) zobowiązanie podmiotu, z którym zawarto umowę do stałej gotowości sprzedaży lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa asortymentu przechowywanych rezerw;

3) tryb i warunki, w tym cenę sprzedaży asortymentu będącego przedmiotem umowy na rzecz Skarbu Państwa lub wysokość czynszu najmu tego asortymentu, do uiszczenia którego będzie zobowiązany Skarb Państwa w przypadku wydania, przez upoważniony organ, decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych.

3. Agencja niezwłocznie rozwiązuje umowę, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) otwarcia likwidacji,

2) zaprzestania prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują likwidacji,

3) ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037)

- podmiotu, z którym została zawarta ta umowa.

Rozdział 4

Zasady udostępnienia rezerw strategicznych

art. 18
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadkach, o których mowa w art. 3, w drodze decyzji, udostępnia niezwłocznie rezerwy strategiczne, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 20.

2. Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych minister właściwy do spraw gospodarki wydaje z urzędu albo na wniosek:

1) Ministra Obrony Narodowej - w zakresie realizacji zadań obronnych;

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ochroną ludności oraz zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych;

3) ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych - w zakresie realizacji zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb żywnościowych obywateli;

4) Ministra Sprawiedliwości - w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury transportowej;

6) ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie realizacji zadań związanych z ratowaniem życia i ochroną zdrowia obywateli;

7) innych organów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego, porządku publicznego oraz ochrony i bezpieczeństwa obywateli.

3. Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera co najmniej: nazwę i ilość asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane.

4. Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej:

1) oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne są udostępnione;

2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości;

3) oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do użycia;

4) zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw strategicznych;

5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie wydaje decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia rezerwy strategiczne organom, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.

7. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczyć będzie udostępnienia konstrukcji składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, minister właściwy do spraw gospodarki uzgadnia projekt tej decyzji z ministrem właściwym do spraw transportu.

8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych wydawanej na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

9. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczy asortymentu, w odniesieniu do którego została zawarta umowa, o której mowa w art. 17, Agencja niezwłocznie dokonuje odpowiednio jego nabycia lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa.
art. 19
1. Agencja jest obowiązana do zorganizowania udostępnienia rezerw strategicznych, w szczególności do:

1) poinformowania podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane, o miejscu i terminie ich wydania, a także o wymaganiach dotyczących ich przetransportowania oraz przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba;

2) wydania udostępnionych rezerw strategicznych;

3) dokonania sprawdzenia warunków przetransportowania udostępnionych rezerw strategicznych oraz ich przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) zapewnienia przetworzenia udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne.

2. Podmiot, któremu udostępnione rezerwy strategiczne zostały wydane:

1) dokonuje ich odbioru i zapewnia ich ochronę;

2) zapewnia przetransportowanie udostępnionych rezerw strategicznych, z zachowaniem odpowiednich warunków, jeżeli są wymagane;

3) dystrybuuje udostępnione rezerwy strategiczne do odbiorców ostatecznych;

4) zapewnia przetrzymanie udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest taka potrzeba;

5) wykorzystuje udostępnione rezerwy strategiczne zgodnie z ich przeznaczeniem;

6) zwraca Agencji niewykorzystaną część udostępnionych rezerw strategicznych.
art. 20
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze decyzji, udostępnić określony specjalistyczny asortyment rezerw strategicznych, mając na względzie potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury transportowej. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3, ust. 4 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wykonuje Agencja.

3. Udostępnienie specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych jest dokonywane:

1) nieodpłatnie na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego lub utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, w przypadku wystąpienia sytuacji mającej znamiona klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu zaspokojenia potrzeb społecznych lub gospodarczych;

2) odpłatnie na rzecz jednostek, o których mowa w pkt 1, i przedsiębiorców realizujących zadania w zakresie budowy, modernizacji lub remontu sieci dróg krajowych i linii kolejowych o znaczeniu państwowym, których wyłączenie z eksploatacji mogłoby spowodować zakłócenia w transporcie.

4. Specjalistyczny asortyment rezerw strategicznych jest udostępniany na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony między Agencją a jednostką, o której mowa w ust. 3 pkt 1, albo przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa w szczególności warunki udostępnienia specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych oraz jego zwrotu.

następne przepisy