początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123, poz. 848) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2012 r.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

koniec tekstu