poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) w art. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,".
art. 3
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,".
art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

koniec tekstu