poprzednie przepisy


Rozdział 2

Zasady udzielania pożyczek

art. 6
1. Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 000 zł.

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiadał w dniu wystąpienia powodzi umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia.
art. 7
1. Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca składa do funduszu pożyczkowego, w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody powstałej w wyniku powodzi.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który poniósł szkodę przed dniem wejścia w życie ustawy, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia jej wejścia w życie.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca dołącza:

1) zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi;

2) oświadczenie przedsiębiorcy o:

a) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2–4,

b) faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w dniu wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu,

c) tym, czy w dniu wystąpienia powodzi posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych.

4. W przypadku posiadania przez przedsiębiorcę w dniu wystąpienia powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych przedsiębiorca dołącza jej kopię do wniosku o udzielenie pożyczki.

5. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, stanowi załącznik do ustawy.
art. 8
1. Fundusz pożyczkowy jest obowiązany do zawarcia umowy pożyczki z przedsiębiorcą spełniającym warunki, o których mowa w art. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wniosków złożonych przed dniem ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z rynkiem wewnętrznym, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia ogłoszenia tej decyzji.

3. W przypadku braków formalnych we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę fundusz pożyczkowy, w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, informuje przedsiębiorcę o konieczności uzupełnienia tego wniosku.

4. Wnioski o udzielenie pożyczki fundusz pożyczkowy rozpatruje w kolejności ich złożenia. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku za datę jego złożenia przyjmuje się datę złożenia uzupełnionego kompletnego wniosku.

5. Wypłata pożyczki następuje niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki.
art. 9
1. Oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokonuje rzeczoznawca majątkowy lub komisja powołana przez fundusz pożyczkowy. Koszt związany z oszacowaniem tych szkód może zostać pokryty ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.

2. W przypadku przedsiębiorcy posiadającego umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych podstawę oszacowania szkody może stanowić oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela, doręczone funduszowi pożyczkowemu.

następne przepisy