poprzednie przepisy

art. 24
Rozdział 5

Przepis końcowy

art. 24
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
WZÓR


...................................................

(pieczęć organu)Zaświadczenie

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992) potwierdzam, że przedsiębiorca

...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

(nazwa / imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy)

.........................................................................................................................................................................................................

(numer REGON, NIP)w okresie ……………………………… 2010 r. poniósł szkodę w wyniku powodzi, która wystąpiła na terenie

.........................................................................................................................................................................................................

(nazwa miasta/gminy)
.....................................................

(podpis organu)


koniec tekstu