poprzednie przepisy

art. 18
1. Wybór funduszu pożyczkowego jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów:

1) zaproponowanego terminu rozpoczęcia udzielania pożyczek;

2) organizacji udzielania pożyczek;

3) zasobów kadrowych przewidzianych do udzielania pożyczek;

4) wysokości kosztów operacyjnych związanych z obsługą pożyczek;

5) miejsca prowadzenia działalności statutowej przez fundusz pożyczkowy.

2. Do oferty fundusz pożyczkowy dołącza:

1) kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok bilansowy;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru;

3) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, ogłasza wynik konkursu. Ogłoszenie zawiera listę funduszy pożyczkowych, które złożyły ofertę, wraz z danymi teleadresowymi. Odwołanie od wyników konkursu nie przysługuje.
art. 19
1. Z funduszem pożyczkowym, który wygrał konkurs, o którym mowa w art. 17, minister właściwy do spraw gospodarki zawiera umowę określającą termin przekazania i rozliczenia dotacji oraz sposób i tryb informowania o wykorzystaniu środków dotacji.

2. W przypadku niepodpisania z wybranym na podstawie przeprowadzonego konkursu funduszem pożyczkowym umowy, o której mowa w ust. 1, jest ona podpisywana z kolejnym funduszem pożyczkowym spełniającym kryteria, o których mowa w art. 18, bez konieczności powtórnego ogłaszania konkursu.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa zasady składania przez fundusz pożyczkowy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania o wykorzystaniu dotacji przekazanej funduszowi pożyczkowemu i o realizacji umów z przedsiębiorcami.
art. 20
1. Dotacja jest gromadzona na wyodrębnionym rachunku funduszu pożyczkowego i podlega rozliczeniu po upływie terminu określonego w umowie, o której mowa w art. 19 ust. 1.

2. Kwota dotacji niewypłacona przedsiębiorcom oraz odsetki powstające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
art. 21
1. Część dotacji przekazanej funduszowi pożyczkowemu może być przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych tego funduszu ponoszonych w związku z udzielaniem pożyczek realizowanym na podstawie umowy, o której mowa w art. 19.

2. Kosztami operacyjnymi są:

1) wynagrodzenia ogółem pracowników funduszu pożyczkowego;

2) zakup materiałów i artykułów biurowych;

3) zakup usług zewnętrznych związanych z obsługą udzielanych pożyczek;

4) koszty działalności komisji, o której mowa w art. 9 ust. 1.

3. Środki dotacji przeznaczane na pokrycie kosztów operacyjnych funduszu pożyczkowego nie mogą przekraczać wysokości 5 % kwoty wypłaconych przez ten fundusz pożyczek.
art. 22
Środki otrzymane przez fundusze pożyczkowe ze spłaty i zwrotu pożyczek oraz odsetki spłacane przez przedsiębiorców podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

następne przepisy