poprzednie przepisy

art. 14
Spłata, o której mowa w art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 3, oraz zwrot, o którym mowa w art. 13 ust. 2 i 4, są dokonywane na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.
art. 15
Zabezpieczeniem zaciąganej pożyczki jest weksel in blanco.

Rozdział 3

Fundusz pożyczkowy

art. 16
1. Przez fundusz pożyczkowy rozumie się osobę prawną, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła fundusz pożyczkowy przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek przedsię­biorcom.

2. O udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi może ubiegać się fundusz pożyczkowy, który:

1) w poprzednim roku rozliczeniowym nie poniósł straty;

2) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystąpienie powodzi nie zalegał ze zobowiązaniami publicznoprawnymi.
art. 17
1. Wyboru funduszu pożyczkowego minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje w drodze konkursu.

2. Informacja o konkursie jest zamieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki podaje obszar, na którym mają być udzielane pożyczki, szacunkową liczbę przedsiębiorców dotkniętych powodzią oraz zasady oceny ofert składanych przez fundusze pożyczkowe.

4. Termin składania ofert przez fundusze pożyczkowe wynosi 5 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 2.

następne przepisy