poprzednie przepisy

art. 8
Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany spełnić standardy określone w art. 68a ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 9
Wojewoda jest zobowiązany do osiągnięcia standardu zatrudnienia, o którym mowa w art. 127b ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 stycznia 2012 r.
art. 10
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu