poprzednie przepisy

art. 4
1. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy art. 95, art. 117-1191, art. 122, art. 124, art. 373, art. 39823, art. 829 pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 1, art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2, oraz art. 102 ust. 1, art. 105 ust. 1 i art. 112 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 5
Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 131 § 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje moc do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 131 § 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu