początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 i Nr 157, poz. 1241) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wsparcie na zasadach określonych w ustawie może być udzielane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.”.
art. 2
Wsparcie na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1 może być udzielane od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia określonego w art. 20 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem obowiązywania w tym okresie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie wymienionej w art. 1 ze wspólnym rynkiem.
art. 20 UUdzielWspInstFinans

art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu