poprzednie przepisy

art. 2
Do dokumentu handlowego dołączonego do partii materiału biologicznego wprowadzonej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 3
Do postępowań w sprawach o uznanie związków hodowców lub innych podmiotów, o których mowa w art. 17, 18, 21 lub 22 ustawy wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 17 UOrgHodZwGosp

art. 18 UOrgHodZwGosp

art. 21 UOrgHodZwGosp

art. 22 UOrgHodZwGosp

art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu