poprzednie przepisy

art. 26
Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonały prawnych powiązań spełniających kryteria określone w art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekażą Prezesowi Narodowego Banku Polskiego dokumenty, o których mowa w art. 17a ust. 1 tej ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2 ust. 1 i art. 17a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
art. 17a UOstSystRozrachPapWart

art. 2 UOstSystRozrachPapWart

art. 27
Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych na podstawie art. 17 ust. 1, art. 94 i art. 98 ust. 11, art. 105 ust. 2 oraz art. 128 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4, oraz art. 13 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3, 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1.
art. 28
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 46a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu