poprzednie przepisy

art. 16
1. Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, były żołnierzami rezerwy, ale dotychczas nie odbywały lub nie pełniły czynnej służby wojskowej, zachowują tytuł żołnierza rezerwy w okresie podlegania obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

2. Żołnierze rezerwy, o których mowa w ust. 1, podlegają obowiązkom i posiadają uprawnienia w zakresie odbywania służby wojskowej określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

3. Osoby odbywające zajęcia wojskowe na podstawie art. 15 ust. 1 podlegają mianowaniu na stopnie wojskowe, przeniesieniu do rezerwy oraz otrzymują tytuł żołnierza rezerwy na dotychczasowych zasadach.

4. Żołnierze rezerwy przeniesieni do rezerwy po odbyciu zajęć wojskowych, a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają obowiązkom i posiadają uprawnienia w zakresie odbywania służby wojskowej określone w ustawie zmienianej w art. 1, na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 17
Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, otrzymały stopień wojskowy szeregowego (marynarza) zachowują go do czasu mianowania na wyższy stopień wojskowy.
art. 18
1. Do spraw związanych z zaopatrzeniem określonym w art. 2 ustawy zmienianej w art. 2, dotyczących osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbywały lub po tym dniu odbywają nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów szkół wyższych lub zajęcia wojskowe, a także członków ich rodzin, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zmian dotyczących zakresu i wysokości świadczeń określonych w ustawie, o której mowa w art. 2, przysługują świadczenia w zmienionym zakresie i zmienionej wysokości.
art. 19
1. Do spraw o świadczenia należne z tytułu wypadków lub chorób na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 8, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć:

1) studenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów,

2) studenta lub studentki uczelni morskiej odbywających zajęcia wojskowe w trakcie studiów,

3) żołnierza pełniącego nadterminową zasadniczą służbę wojskową

– wskutek wypadku lub choroby i pozostają w związku z odbywaniem przez niego tego przeszkolenia, zajęć lub służby stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zmian zakresu i wysokości świadczeń określonych w ustawie, o której mowa w art. 8, osobom, o których mowa w ust. 1, a także członkom ich rodzin, przysługują świadczenia w zmienionym zakresie i zmienionej wysokości.
art. 20
Studenci odbywający przed dniem wejścia w życie ustawy przysposobienie obronne, o którym mowa w art. 166a ustawy zmienianej w art. 1, mogą kontynuować ten przedmiot na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego 2009/2010.

następne przepisy