poprzednie przepisy

art. 15
1. Studenci i studentki odbywający przed dniem wejścia w życie ustawy zajęcia wojskowe, o których mowa w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., odbywają je nadal na dotychczasowych zasadach.

2. Studium wojskowe, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., może funkcjonować do dnia jego likwidacji, która nastąpi nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia zajęć wojskowych, określonego programem studiów uczelni morskiej.

3. Dotacje z budżetu państwa związane ze szkoleniem wojskowym studentów w ramach studium wojskowego, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., uczelnia morska otrzymuje do czasu zlikwidowania tego studium.

4. Koszty związane z likwidacją studium wojskowego, w tym odprawy z tytułu zwolnienia ze studium pracowników, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

5. Żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w studium wojskowym najpóźniej z dniem likwidacji tego studium przenosi się do rezerwy kadrowej.

6. Mienie przekazane lub zakupione ze środków budżetu państwa i znajdujące się w zarządzie studium wojskowego staje się mieniem uczelni morskiej z dniem likwidacji studium wojskowego.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, termin likwidacji studium wojskowego oraz harmonogram zasadniczych przedsięwzięć związanych z tą likwidacją, zapewniając możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji mienia, o którym mowa w ust. 6, i jego protokolarnego przekazania uczelni morskiej.
art. 16
1. Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, były żołnierzami rezerwy, ale dotychczas nie odbywały lub nie pełniły czynnej służby wojskowej, zachowują tytuł żołnierza rezerwy w okresie podlegania obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

2. Żołnierze rezerwy, o których mowa w ust. 1, podlegają obowiązkom i posiadają uprawnienia w zakresie odbywania służby wojskowej określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

3. Osoby odbywające zajęcia wojskowe na podstawie art. 15 ust. 1 podlegają mianowaniu na stopnie wojskowe, przeniesieniu do rezerwy oraz otrzymują tytuł żołnierza rezerwy na dotychczasowych zasadach.

4. Żołnierze rezerwy przeniesieni do rezerwy po odbyciu zajęć wojskowych, a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają obowiązkom i posiadają uprawnienia w zakresie odbywania służby wojskowej określone w ustawie zmienianej w art. 1, na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 17
Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, otrzymały stopień wojskowy szeregowego (marynarza) zachowują go do czasu mianowania na wyższy stopień wojskowy.
art. 18
1. Do spraw związanych z zaopatrzeniem określonym w art. 2 ustawy zmienianej w art. 2, dotyczących osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbywały lub po tym dniu odbywają nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów szkół wyższych lub zajęcia wojskowe, a także członków ich rodzin, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zmian dotyczących zakresu i wysokości świadczeń określonych w ustawie, o której mowa w art. 2, przysługują świadczenia w zmienionym zakresie i zmienionej wysokości.
art. 19
1. Do spraw o świadczenia należne z tytułu wypadków lub chorób na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 8, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć:

1) studenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów,

2) studenta lub studentki uczelni morskiej odbywających zajęcia wojskowe w trakcie studiów,

3) żołnierza pełniącego nadterminową zasadniczą służbę wojskową

– wskutek wypadku lub choroby i pozostają w związku z odbywaniem przez niego tego przeszkolenia, zajęć lub służby stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zmian zakresu i wysokości świadczeń określonych w ustawie, o której mowa w art. 8, osobom, o których mowa w ust. 1, a także członkom ich rodzin, przysługują świadczenia w zmienionym zakresie i zmienionej wysokości.

następne przepisy