poprzednie przepisy

art. 11
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.[21])) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 94 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:„5) zadania uczelni morskiej związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich;”;2) art. 158 otrzymuje brzmienie:„Art. 158. Przepisów działu III ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, na stanowiskach nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych uczelni.”.
art. 12
W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120) uchyla się art. 18.
art. 13
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669) w art. 1 w pkt 60 w art. 120 ust. 7 otrzymuje brzmienie:„7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z uprawnień, o których mowa w ust. 1-6, oraz właściwość organów w tych sprawach. Rozporządzenie powinno zapewnić równy dostęp dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.”.
art. 14
1. Orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, określonej w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc i oznaczają również zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej i służby w obronie cywilnej, określonej w tym przepisie, w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 7.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orzeczeń wydanych wobec studentów i studentek odbywających przed dniem wejścia w życie ustawy zajęcia wojskowe, określone w art. 95 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r.
art. 15
1. Studenci i studentki odbywający przed dniem wejścia w życie ustawy zajęcia wojskowe, o których mowa w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., odbywają je nadal na dotychczasowych zasadach.

2. Studium wojskowe, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., może funkcjonować do dnia jego likwidacji, która nastąpi nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia zajęć wojskowych, określonego programem studiów uczelni morskiej.

3. Dotacje z budżetu państwa związane ze szkoleniem wojskowym studentów w ramach studium wojskowego, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., uczelnia morska otrzymuje do czasu zlikwidowania tego studium.

4. Koszty związane z likwidacją studium wojskowego, w tym odprawy z tytułu zwolnienia ze studium pracowników, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

5. Żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w studium wojskowym najpóźniej z dniem likwidacji tego studium przenosi się do rezerwy kadrowej.

6. Mienie przekazane lub zakupione ze środków budżetu państwa i znajdujące się w zarządzie studium wojskowego staje się mieniem uczelni morskiej z dniem likwidacji studium wojskowego.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, termin likwidacji studium wojskowego oraz harmonogram zasadniczych przedsięwzięć związanych z tą likwidacją, zapewniając możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji mienia, o którym mowa w ust. 6, i jego protokolarnego przekazania uczelni morskiej.

następne przepisy