początek tekstu1
W Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 28 lipca 2009 r.

sygn. akt P 65/07


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący

Marian Grzybowski - sprawozdawca

Marek Mazurkiewicz

Mirosław Wyrzykowski

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 lipca 2009 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Płocku:

czy art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:


Art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666) w zakresie, w jakim za wykroczenia przeciwko przepisom o zachowaniu w miejscach publicznych wydanym z upoważnienia ustawy przez radę gminy i służącym ochronie porządku, przewiduje karę grzywny:

a) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
art. 2 Konstytucja

art. 31 Konstytucja

art. 32 Konstytucja

art. 42 Konstytucja

art. 10 UPorzCzystGm


koniec tekstu