poprzednie przepisy

art. 6
1. W celu wyliczenia dla województw części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wpłat określonych odpowiednio w art. 24 ust. 1 i art. 31 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy przyjmuje się dochody podatkowe województwa, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy:

1) na 2010 r. – wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2008 r.,

2) na 2011 r. – wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2009 r.

– na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 14,75 %.
art. 24 UDochJednSamTer

art. 31 UDochJednSamTer

art. 18 UFinansePub2005

art. 7
Postanowienia umowy zawartej na podstawie art. 12 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy powinny zostać dostosowane do zmian wynikających z przepisów art. 3 ust. 4 – 6, art. 5 ust. 2 i 3, art. 5a, art. 9 ust. 2 pkt 5 i ust. 5, art. 11 oraz art. 11a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 11 UFundKolej

art. 11a UFundKolej

art. 12 UFundKolej

art. 3 UFundKolej

art. 5 UFundKolej

art. 5a UFundKolej

art. 9 UFundKolej

art. 8
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2009 r.

koniec tekstu