poprzednie przepisy

art. 4
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.[4])) w art. 4 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) umowa o świadczenie usług publicznych – umowę, zawartą między właściwym organem administracji publicznej a przewoźnikiem kolejo wym, zawierającą elementy określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździe rnika 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12. 2007, str. 1);”.

art. 5
1. Minister właściwy do spraw transportu informuje pisemnie samorządy województw o tym, w jakiej wysokości środki Funduszu Kolejowego, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, przeznacza na 2009 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Samorządy województw na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedkładają ministrowi właściwemu do spraw transportu projekty planów rzeczowo-finansowych wydatkowania w 2009 r. środków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw transportu zgłasza zastrzeżenia, jeżeli środki nie są przeznaczane na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, w terminie 14 dni od dnia złożenia projektów planów, o których mowa w ust. 2.

4. Samorządy województw przedkładają ministrowi właściwemu do spraw transportu plany rzeczowo-finansowe uwzględniające zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

5. W przypadku gdy samorząd województwa nie uwzględni w planie rzeczowo-finansowym zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu przyjmuje plan rzeczowo-finansowy z pominięciem wydatków niezgodnych z zadaniami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, o czym niezwłocznie informuje województwo.
art. 3 UFundKolej

art. 6
1. W celu wyliczenia dla województw części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wpłat określonych odpowiednio w art. 24 ust. 1 i art. 31 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy przyjmuje się dochody podatkowe województwa, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy:

1) na 2010 r. – wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2008 r.,

2) na 2011 r. – wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2009 r.

– na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 14,75 %.
art. 24 UDochJednSamTer

art. 31 UDochJednSamTer

art. 18 UFinansePub2005

art. 7
Postanowienia umowy zawartej na podstawie art. 12 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy powinny zostać dostosowane do zmian wynikających z przepisów art. 3 ust. 4 – 6, art. 5 ust. 2 i 3, art. 5a, art. 9 ust. 2 pkt 5 i ust. 5, art. 11 oraz art. 11a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 11 UFundKolej

art. 11a UFundKolej

art. 12 UFundKolej

art. 3 UFundKolej

art. 5 UFundKolej

art. 5a UFundKolej

art. 9 UFundKolej

art. 8
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2009 r.

koniec tekstu