początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2071 w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewa kuacji pracowników.”;

2) w art. 2091:

a) w § 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypad kach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,”,

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie po winny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.”,

c) dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 23711a § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu