początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z 2008 r. Nr 32, poz. 192 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) informację o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony organ;";

2) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

"Art. 50a. 1. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez organ paszportowy do tej ewidencji potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego.

2. W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania dokumentu paszportowego, dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez ten organ do tej ewidencji informacji, o których mowa w art. 50 pkt 2 i 5.";

3) w art. 52 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców zgromadzonych w centralnej ewidencji.";

4) w art. 53:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie gromadzi się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.".
art. 2
Organy paszportowe w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy usuną z ewidencji paszportowych dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowywane w tych ewidencjach na podstawie dotychczasowych przepisów, w przypadku wpisania przez organ paszportowy do ewidencji potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego lub informacji, o których mowa w art. 50 pkt 2 i 5 ustawy określonej w art. 1.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu