poprzednie przepisy

art. 41
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2, art. 19 ust. 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 43, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, art. 20 ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
art. 19 UTowaryPaczkowane

art. 20 UTowaryPaczkowane

art. 28 UTowaryPaczkowane

art. 32 UTowaryPaczkowane

art. 43 UTowaryPaczkowane

art. 7 UTowaryPaczkowane

art. 42
Towary paczkowane oznaczone znakiem „e” zgodnie z wzorem określonym w dotychczasowych przepisach mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 10 kwietnia 2011 r.
art. 43
Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409, z późn. zm.).
art. 44
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1
WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE W OKREŚLONYCH ZAKRESACH ILOŚCIOWYCH MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO OBROTU WYŁĄCZNIE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O OKREŚLONYCH ILOŚCIACH NOMINALNYCH TOWARU PACZKOWANEGO ORAZ TE ILOŚCI NOMINALNE

Lp. Nazwa produktu Definicja produktu Nominalna ilość zawartości produktu w mili­litrach
1. Wino niemusujące Wino wyszczególnione w części XII lit. b załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007” (kod CN ex 2204) W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wyłącznie 8 następujących nominalnych ilości: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1.000 –
1.500
2. Wino żółte Wino wyszczególnione w części XII lit. b załącznika I do rozporządzenia nr 1234/2007 z oznaczeniem pochodzenia: „Côtes du Jura”, „Arbois”, „L'Etoile” i „Château – Chalon” w butelkach określonych w załączniku I pkt 3 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiającego niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina2) W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wyłącznie następująca nominalna ilość: 620
3. Wino musujące Wino wyszczególnione w części XII lit. b załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 i zdefiniowane w pkt 4 – 9 załącznika nr IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/19993) (kod CN 2204 10) W zakresie od 125 ml do 1.500 ml wyłącznie 5 następujących nominalnych ilości: 125 – 200 – 375 – 750 – 1.500
4. Wino likierowe Wino wyszczególnione w części XII lit. b załącznika I do rozporządzenia nr 1234/2007 i zdefiniowane w pkt 3 załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/19993) (kod CN 2204 21 – 2204 29) W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wyłącznie 7 następujących nominalnych ilości: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500
5. Wino aromatyzowane Wino aromatyzowane zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych4) (kod CN 2205) W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wyłącznie 7 następujących nominalnych ilości: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500
6. Napoje spirytusowe Napoje spirytusowe zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr l576/89 5) (kod CN 2208) W zakresie od 100 ml do 2.000 ml wyłącznie 9 następujących nominalnych ilości: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1.000 – 1.500 – 1.750 – 2.000
1) Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1.

2)Dz. Urz. WE L 118 z 4.05.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 455.

3)Dz. Urz. UE L 148 z 6.06.2008, str. 1.

4)Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 286.

5)Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16.


następne przepisy