poprzednie przepisy

art. 6
1. Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje na 2009 r. projekt planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39n ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) uzgodnieniu z:

a) ministrem właściwym do spraw transportu,

b) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym;

2) zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

3. Przepis art. 39n ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
art. 39n UAutostrPł

art. 99 UFinansePub2005

art. 7
W 2009 r. środki Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39a ustawy wymienionej w art. 1, mogą być także przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie przejęcia nieruchomości pod drogi krajowe, przygotowania, remontu, utrzymania i ochrony inwestycji drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
art. 39a UAutostrPł

art. 8
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

koniec tekstu