początek tekstu1
WYROK

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

sygn. akt K 27/07


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Wojciech Hermeliński,

Janusz Niemcewicz,

Andrzej Rzepliński - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 26 marca i 28 kwietnia 2009 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie zgodności:

1) art. 58 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z art. 59 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 118 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 i art. 73 Konstytucji,

3) art. 120 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

4) art. 124 pkt 4, art. 129 ust. 1 i 6 oraz art. 265 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20, art. 22, art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:


1. Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) w zakresie, w jakim pomija prawo związków zawodowych działających w uczelni niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie, jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 118 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 73 Konstytucji.

3. Art. 120 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

4. Art. 124 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22, art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

5. Art. 129 ust. 1 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22, art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Ponadto postanawia:


na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
art. 2 Konstytucja

art. 22 Konstytucja

art. 31 Konstytucja

art. 32 Konstytucja

art. 59 Konstytucja

art. 65 Konstytucja

art. 73 Konstytucja

art. 118 PrSzkolWyższ

art. 120 PrSzkolWyższ

art. 124 PrSzkolWyższ

art. 129 PrSzkolWyższ

art. 58 PrSzkolWyższ


koniec tekstu