poprzednie przepisy

art. 3
Składka miesięczna na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 1, w czwartym kwartale 2009 r. wynosi jedną trzecią wysokości składki kwartalnej obowiązującej w trzecim kwartale 2009 r. ogłoszonej w trybie określonym w art. 8 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1.
art. 8 UUbezpSpołRol

art. 4
1. Informację o wysokości składki miesięcznej, o której mowa w art. 39 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, doręcza się rolnikowi obowiązanemu do jej opłacenia w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.

2. Decyzje o stwierdzeniu obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydaje się w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. W decyzji określa się wymiar dodatkowej składki miesięcznej.

3. Składki, o których mowa w ust. 1 i 2, za czwarty kwartał 2009 r. opłaca się w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.
art. 17 UUbezpSpołRol

art. 39 UUbezpSpołRol

art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

koniec tekstu