początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41,poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) wprowadzasię następujące zmiany:1) w załączniku nr1 do ustawy w części „Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne” dodaje sięlp.11 w brzmieniu:
„11 Rutwica wschodnia Galega orientalis Lam.” ;
2) w załączniku nr2 do ustawy w części „Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne” po lp. 12dodaje się lp.12a w brzmieniu:
„12a Rutwica wschodnia Galega orientalis Lam.” ;
3) w załączniku nr3 do ustawy w części „Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne” dodaje sięlp.11 w brzmieniu:
„11 Rutwica wschodnia Galega orientalis Lam.” .
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu