początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.[1])) w art. 8 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu