początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa.”;2) w art. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:„5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1 000 000 euro.”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu