poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2:

a) dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy;

2b) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu założeń projektu ustawy;”,

b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie przygotowują swoje programy prac legislacyjnych dotyczące projektów rozporządzeń. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu:

1) w przypadku prac nad projektem ustawy – do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy – do organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) w przypadku prac nad projektem rozporządzenia – do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, obowiązane są zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio:

1) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy – organowi odpowiedzialnemu za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia.”.
art. 4
Do projektów ustaw przekazanych do uzgodnień z członkami Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu