poprzednie przepisy

art. 3
Do przedsięwzięć, na realizację których, zgodnie z art. 9 ustawy zmienianej w art. 1, został złożony wniosek o finansowe wsparcie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem art. 4.
art. 9 UFinWsparTwLokSoc

art. 4 ZmUFinWsparTwLokSoc2009a

art. 4
Przepis art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie także do lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych utworzonych lub będących w trakcie tworzenia przy wykorzystaniu finansowego wsparcia udzielonego na podstawie dotychczasowych przepisów.
art. 21 UFinWsparTwLokSoc

art. 5
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2009 r.
art. 19 UFinWsparTwLokSoc

art. 6
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

koniec tekstu