poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) art. 30a otrzymuje brzmienie:

„Art. 30a. 1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub związkowi międzygminnemu w celu:

1) podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub

2) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub

3) ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci.

2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny organizacji pożytku publicznego w celu:

1) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub

2) ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci.”.
art. 3
Do przedsięwzięć, na realizację których, zgodnie z art. 9 ustawy zmienianej w art. 1, został złożony wniosek o finansowe wsparcie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem art. 4.
art. 9 UFinWsparTwLokSoc

art. 4 ZmUFinWsparTwLokSoc2009a

art. 4
Przepis art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie także do lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych utworzonych lub będących w trakcie tworzenia przy wykorzystaniu finansowego wsparcia udzielonego na podstawie dotychczasowych przepisów.
art. 21 UFinWsparTwLokSoc

art. 5
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2009 r.
art. 19 UFinWsparTwLokSoc

art. 6
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

koniec tekstu