początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) archiwum Rady Ministrów;”;

2) w art. 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zasób archiwalny archiwum Rady Ministrów stanowią materiały archiwalne Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powstałe i powstające w toku ich działalności, a także zasób historyczny Rady Ministrów.”;

3) w art. 31 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Zasób archiwalny archiwów wyodrębnionych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5–8, stanowią materiały archiwalne powstałe i powstające w toku działalności:”,

b) uchyla się pkt 1.
art. 2
1. Archiwum wyodrębnione Prezesa Rady Ministrów – w zakresie zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa – przekształca się w archiwum wyodrębnione Rady Ministrów.

2. Zasobem archiwalnym archiwum wyodrębnionego Rady Ministrów staje się:

1) zasób archiwalny stanowiący materiały archiwalne powstałe w toku działalności Rady Ministrów i Prezesa Rady Mini strów po dniu 30 grudnia 1989 r.;

2) zasób archiwalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) zasób archiwalny archiwum wyodrębnionego Prezesa Rady Ministrów – w zakresie zadań związanych z obronnością i bez pieczeństwem państwa.

3. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dostosuje organizację i zakres działania archiwum wyodrębnionego Rady Ministrów do przepisów ustawy.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu