początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) uchyla się art. 36a.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

koniec tekstu