poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) po art. 29f dodaje się art. 29g w brzmieniu:

„Art. 29g. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w tym okresie nie jest waloryzowana.”.
art. 3
W 2009 r. do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.).
art. 24 UPracUrzPaństw

art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

koniec tekstu