poprzednie przepisy

art. 15
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 16
Zakres czynności realizowanych dotychczas przez organy prowadzące rejestrację, na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, na potrzeby przeprowadzenia poboru, w tym związane z ewidencją przedpoborowych, wykorzystuje się na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, o której mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 31 UPowszObowObrRP

art. 32 UPowszObowObrRP

art. 17
Zadania organów samorządu terytorialnego, realizowane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, o której mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
art. 32 UPowszObowObrRP

art. 18
(uchylony).

art. 19
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, które w niniejszej ustawie zostały uchylone lub zmienione, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, dotyczące poboru i poborowych stosuje się odpowiednio do kwalifikacji wojskowej i osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

następne przepisy