poprzednie przepisy

art. 14
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w art. 66 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 15
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 16
Zakres czynności realizowanych dotychczas przez organy prowadzące rejestrację, na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, na potrzeby przeprowadzenia poboru, w tym związane z ewidencją przedpoborowych, wykorzystuje się na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, o której mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 31 UPowszObowObrRP

art. 32 UPowszObowObrRP

art. 17
Zadania organów samorządu terytorialnego, realizowane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, o której mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
art. 32 UPowszObowObrRP

art. 18
(uchylony).


następne przepisy