poprzednie przepisy

art. 10
W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 11
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 12
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) art. 25 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 13
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) w art. 2 w ust. 4, w art. 4 w ust. 2 i 4, w art. 5 w ust. 1 i 2, w art. 7 w ust. 5 i 7, w art. 8, w art. 9 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia oraz w pkt 1 i 4, w art. 11 w ust. 1, 3 i 4, w art. 12 w ust. 1 i 2, w art. 13 w ust. 1, w art. 16, w art. 17, w tytule rozdziału 4, w art. 18, w art. 19, w art. 20, w art. 21 w ust. 1, 2, 3, 7 i 8, w art. 22 ust. 1 i 2, w art. 23, w art. 24, w art. 25, w art. 26 w ust. 1, w art. 27 ust. 1, 2, 3 i 5, w art. 28, w art. 29 w ust. 1 i 2, w art. 30 w ust. 1, 2, 4 i 6, w art. 31, w art. 32, w art. 33, w tytule rozdziału 6, w art. 34 w ust. 1, 2 i 3, w art. 35, w art. 36 w ust. 1, 2, 3 i 4, oraz w art. 37 w ust. 1 użyty w różnych liczbach i przypadkach wyraz „poborowy” zastępuje się użytym w odpowiednich liczbach i przypadkach wyrazem „osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej”.
art. 14
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w art. 66 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]

następne przepisy