poprzednie przepisy

art. 7
1. Nauczyciele, którzy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) z dniem 1 stycznia 2009 r. zostali skreśleni z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostają z urzędu wpisani na tę listę ekspertów.

2. Nauczyciele wpisani na listę ekspertów zgodnie z ust. 1, którzy nie złożą do dnia 31 grudnia 2010 r. ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, zostają skreśleni z listy ekspertów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2011 r.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki.
art. 9g UKartaNaucz

art. 8 ZmUSystOśw_2007a

art. 8
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r.
art. 30 UKartaNaucz

art. 9
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1 pkt 3 lit. a i b wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 6 lit. a-d oraz lit. f w zakresie ust. 7a pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.

koniec tekstu