poprzednie przepisy

art. 5
1. Wymiar zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, wynosi od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. - 1 godzinę tygodniowo.

2. Od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.
art. 42 UKartaNaucz

art. 6
Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, którzy w dniu wejścia w życie ustawy mają obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują prawo do obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć do końca okresu, na jaki udzielono obniżenia wymiaru godzin zajęć, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2009 r.
art. 42a UKartaNaucz

art. 7
1. Nauczyciele, którzy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) z dniem 1 stycznia 2009 r. zostali skreśleni z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostają z urzędu wpisani na tę listę ekspertów.

2. Nauczyciele wpisani na listę ekspertów zgodnie z ust. 1, którzy nie złożą do dnia 31 grudnia 2010 r. ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, zostają skreśleni z listy ekspertów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2011 r.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki.
art. 9g UKartaNaucz

art. 8 ZmUSystOśw_2007a

art. 8
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r.
art. 30 UKartaNaucz

art. 9
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1 pkt 3 lit. a i b wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 6 lit. a-d oraz lit. f w zakresie ust. 7a pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.

koniec tekstu