poprzednie przepisy

art. 28
1. W zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 114 i art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

2. W zakresie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranej emerytury pomostowej, egzekucji i potrąceń stosuje się odpowiednio przepisy art. 138-144 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz przepisy art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Rozdział 5

Organizacja i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych


art. 29
1. Tworzy się Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany dalej „FEP”, który jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych.

2. Dysponentem FEP jest Zakład.

art. 30
1. Przychody FEP pochodzą:

1) ze składek na FEP;

2) z dotacji budżetu państwa;

3) z oprocentowania rachunków bankowych FEP;

4) z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP;

5) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 40 ust. 2;

6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

7) z lokat wolnych środków FEP;

8) z wpłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2;

9) z innych tytułów.

2. Składkę na FEP zalicza się do przychodów FEP w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna.

art. 31
1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FEP otrzymuje z budżetu państwa dotacje.

2. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 32.


następne przepisy