poprzednie przepisy

art. 17
Przepisy art. 8 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie mają zastosowania do ubezpieczonych, w stosunku do których w dniu wejścia w życie ustawy została już wydana decyzja przyznająca świadczenie rehabilitacyjne.
art. 8 UŚwiadPienChorobMacierz

art. 18
Obowiązek potwierdzenia opieki medycznej nad kobietą w ciąży, o którym mowa w art. 9 i 15b ustawy zmienianej w art. 7, stosuje się od dnia 1 listopada 2009 r.
art. 15b UŚwiadczRodzinne

art. 9 UŚwiadczRodzinne

art. 19
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

koniec tekstu